پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI)

دسته بندي : کتاب » گوناگون
پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI) حساسیت اضطرابی به عنوان یک متغیر شناختی، نشان دهنده تفاوتهاي فردي است که به وسیله ترس از احساسات اضطرابی (ترس از .( ترس) مشخص میشود و نشاندهنده گرایش به فاجعهنمایی در رابطه با پیامدهاي چنین احساسهایی است (ریچا و همکاران، 2010 حساسیت اضطرابی یک سازه تفاوتهاي فردي است که در آن فرد از نشانههاي بدنی که با انگیختگی اضطرابی (افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، سرگیجه) مرتبط است، میترسد و اصولاً از این عقیده ناشی میشود که این نشانهها به پیامدهاي بالقوه آسیبزاي اجتماعی، شناختی و بدنی منجر میشود. به عبارت دیگر گرایش به ترس، تفسیر فاجعهآمیز نشانههاي اضطراب است و از عوامل سبب- شناختی نگهدارنده و تدام بخش اکثر اختلالات روانی به ویژه طبقه اختلالات اضطرابی است و در جهت افزایش پاسخهاي اضطرابی و ایجاد ترس از محركهاي برانگیزاننده عمل میکند. حساسیت اضطرابی به سوگیريهایی در بازیابی و پردازش اطلاعات مربوط به محركهاي فراخوان اضطراب منجر میشود که این خود زمینه را براي ابتلاي فرد به اختلالات روانی از جمله نارسانویسی فراهم می- .( سازد (گراس، 1999 رضایی و سیفنراقی ( 2006 ) در پژوهش خود نشان دادند که دانشآموزان نارسانویس و عادي در ویژگیهاي روانشناختی اضطراب، ناسازگاري اجتماعی و کمبود توجه تفاوت معناداري دارند. دیکون و آبراموویتز ( 2006 ) در مطالعهاي که حساسیت اضطرابی را در افراد مبتلا به اختلالات نوشتاري، حساسیت اضطرابی بالاتري را نسبت به افراد بهنجار گزارش میکنند. 1 یک پرسشنامه خودگزارشدهی است که 16 گویه دارد. این پرسشنامه توسط ریس و پترسون (ASI) پرسشنامه حساسیت اضطرابی 1985 ) ساخته شده است. ساختار این پرسشنامه از سه عامل ترس از نگرانیهاي بدنی ( 8 سوال)، ترس از نداش
دسته بندی: کتاب » گوناگون

تعداد مشاهده: 266 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 5

حجم فایل:85 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل