فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

تست جامعه شناسی همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور سال 95. : جامعه را به موجود زنده تشبیه می کند که قانون رشد، تولد، مرگ بر آن حکمفرماست

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه جامعه شناسی فرهنگی

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور سال 95 برای درک صحیح از فرهنگ و جامعه شناسی فرهنگی لازم است تا به ارجاع به انواع تعاریف وصورت بندی های متفاوت از فرهنگ به برداشت مناسبی از ان دست یافت .

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه نظریه هاي جامعه شناسی (مجموعه مددکاري اجتماعی)

هم نگري جامع قضايا ی متعدد د ر قالب یک مجموعه به هم ییوسته و منطقی،برا ي تبین بخشی از واقعیت ها ي اجتماعی می باشد.جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی .

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی موانع و چالش های توسعه شهر مشهد

بررسی موانع و چالش های توسعه شهر مشهد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نخبگان و نقش انها در توسعه پايدار كشور

نخبگان و نقش انها در توسعه پايدار كشور

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ثبت احوال منطقه 3 مشهد

ثبت احوال منطقه 3 مشهد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رشوه و تبعیض و معیارهای نامناسب در سازمانها

رشوه و تبعیض و معیارهای نامناسب در سازمانها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نگرش مردم نسبت به نیروهای نظامی

مقاله نگرش مردم نسبت به نیروهای نظامی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی